Rei G.Ino

star[1]1.gif (3084 bytes)

 

�������
����� �����

������
�������
������

Fanart
Fanfiction
�������
����

Skins
Wallpapers

��� ���
��������
FAQ

�����
���
������
Guestbook

      

���: ��� ��. ��� (Rei G. Ino)

�������� ���: ����.

��: 2 ������, ������� �������� � ����������.

�����: ������ (������� � ��� �� ���������, ��� ��� ����� ������������ ��� �� ���� ����� ���� ���������� �����).

��� �������: ���� ������ � ������� � ������������� (�� �����, ����� � ������ ��� �������, ����� ������ �� ��������).

��������: �� �����������. �� �����. %)) �� ������� ����� ��������� �� ����������� � ������� � ���������� ������. ����� ����� �������������� �� ������ � ��� ������.

��������� �����: ��� ���� � ������� ������.

��������:

�����: SM 1, ����������, Slayers, Gravitation, ����� � ���-���-���, Yami no Matsuei �

�����: Kussata, Kizuna, YOU HIGURI !!!!, Gravitation (�������� �� �������� ����� ��� �� ������ � �� ������)...

����������: �� ������� ������ (�� ������ ����� ������� �������� � �������������� ��������������� �����) � ����������/������� � ��������, ������� !!!!!, �����, ���������� � � �������� ����� � ��� ��������.

����: ��������� ���� �� �������� �������� ����, ���� �������� ��, ������������� ����������� (GOMEN), ��������� �������, ����� ������� ���������� ����� ���� �� ��. �� ����� � �������� ������� ��������� ������� �� "����������".

���-���: ��� ������������.

�� ��������:

���������� ������� �����, � ��, ����� � ������� ���� ���� �� ��� � ���� ������� �����.

��������: makorei@yandex.ru.  

      

������� Makoto OrigaIno & Rei G.Ino

������ Rei G.Ino

�� �������� ��������